astropedia.gr

Όροι Χρήσης

Η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή η επίσκεψη στο website της εταιρίας μας, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του www.astropedia.gr. Αν δεν συμφωνείτε με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις, μην εισέλθετε στις σελίδες του www.astropedia.gr. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται κάτι άλλο. Η χρήση των σελίδων σημαίνει και αποδοχή των όσων κατωτέρω εκτίθενται, χωρίς καμία επιφύλαξη εκ μέρους σας.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του το www.astropedia.gr ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του δικτυακού τόπου www.astropedia.gr οι επισκέπτες-χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν το www.astropedia.gr για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από το www.astropedia.gr των εκ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

1. Δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών του www.astropedia.gr μας έχουν μόνο όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας. Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις εκ μέρους των χρηστών για το ως άνω όριο ηλικίας. Σε καμία περίπτωση το www.astropedia.gr ή οποιοσδήποτε έχει σχέση με αυτήν την οντότητα, παράγοντας, εργαζόμενος, στέλεχος, συνεργάτης ή πελάτης, δεν φέρει ευθύνη αμέσως ή εμμέσως για οποιαδήποτε ζημία από την εσφαλμένη ή αδόκιμη χρήση των συγκεκριμένων Υπηρεσιών. Οι χρήστες των Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας του www.astropedia.gr είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την συνεργασία τους με τις Υπηρεσίες και την χρήση των Υπηρεσιών και δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι κάνουν χρήση των Υπηρεσιών του www.astropedia.gr  με την δική τους συναίνεση. Ως εκ τούτου οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του www.astropedia.gr.

2. Η χρέωση των υπηρεσιών είναι 1,00 έως 3,72 € ανά λεπτό κλήσης από σταθερό και κινητό τηλέφωνο και 1,49€ ανά SMS από κινητό τηλέφωνο. Οι παραπάνω τιμές αφορούν διαφορετικούς αριθμούς κλήσης. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Το www.astropedia.gr σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες, συμπεριλαμβανόμενων, ενδεικτικά, άμεσων η έμμεσων, ειδικών, τυχαίων ζημιών, θετικών η αποθετικών, εξόδων που προκύπτουν αναφορικά με τη χρήση των Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας του www.astropedia.gr η σε αδυναμία χρήσης αυτών, από οποιοδήποτε πρόσωπο, η αναφορικά με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση ή διακοπή λειτουργίας ή εκπομπής, αδυναμία ή βλάβη τεχνικών συστημάτων, αδυναμίες ή βλάβες του εξοπλισμού του χρήστη, αδυναμίες ή βλάβες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ακόμη και αν οι εκπρόσωποι του υπηρεσίας, έχουν ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα ανάλογων ζημιών, απωλειών η εξόδων.
O χρήστης αναγνωρίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το www.astropedia.gr, για οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες ή άλλα τρίτα πρόσωπα στις Υπηρεσίες και σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Η χρήση πληροφοριών ή υπηρεσιών τρίτων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται χορηγοί ή διαφημιζόμενοι ή συνεργαζόμενοι με την εταιρεία παροχείς περιεχομένου, πραγματοποιείται με ίδια ευθύνη του χρήστη. Το περιεχόμενο, η ακρίβεια, οι εκτιθέμενες απόψεις και οποιεσδήποτε υπηρεσίες που παρέχονται από τις πηγές αυτές δεν ερευνώνται, δεν διασταυρώνονται, δεν παρακολουθούνται ούτε προσυπογράφονται από το www.astropedia.gr. Ο χρήστης αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το www.astropedia.gr και τους συνεργάτες του ή άλλους χρήστες για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων ή άλλων χρηστών λόγω του περιεχομένου ή πληροφοριών που αυτός διαθέσει για ανάρμοστη, δημοσίευση, χρήση ή μεταφορά μέσω των Υπηρεσιών του.

3. Το www.astropedia.gr δεν ευθύνεται για τυχόν επιπρόσθετο τηλεπικοινωνιακό κόστος WAP/GPRS που προκύπτει από την πλοήγηση σε wapsite ή/και το κατέβασμα του περιεχομένου.

Γραμμή Παραπόνων: 210 8896998 e-mail επικοινωνίας: webmaster@astropedia.gr.

4. Όσοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αποκτούν την ιδιότητα του πελάτη/χρήστη των υπηρεσιών της εταιρίας με την εγγραφή τους στο σχετικό πελατολόγιο του www.astropedia.gr και δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχονται να λαμβάνουν ενημερώσεις εντελώς δωρεάν, με sms μηνύματα, e-mail ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, για υπάρχουσες ή νέες υπηρεσίες, πληροφορίες, προσφορές ή/και δώρα σε προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρίας.

5. Κάθε χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να διαγραφεί από το πελατολόγιο των χρηστών των υπηρεσιών του www.astropedia.gr, αποστέλλοντας ένα e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@astropedia.gr η στο 2108896998.

6. To www.astropedia.gr δεν εγγυάται για την αδιάκοπη ή ακώλυτη λειτουργία του website. Ομοίως, το www.astropedia.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για τη λειτουργία του website καθώς και για τις πληροφορίες που περιέχονται σ'αυτό. Σε καμία περίπτωση το www.astropedia.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) σε επισκέπτες του website για λόγους σχετικούς με τη λειτουργία ή χρήση του τόπου αυτού και των υπηρεσιών που προβάλλονται μέσω αυτού.

7. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση, εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με μηχανικό ή άλλο μέσο, με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου χωρίς την συγκατάθεση του www.astropedia.gr.

8. Ενδέχεται να ζητείται από τους χρήστες να παρέχουν κατά την εγγραφή τους στο πελατολόγιο της εταιρίας μας (μη ευαίσθητα) προσωπικά τους δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά ζητούνται αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών στα πλαίσια της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρίας μας και φυλάσσονται από το www.astropedia.gr σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η δε ασφάλειά τους προστατεύεται με διάφορες τεχνικές μεθόδους, ώστε να μην είναι επιτρεπτή η πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα αυτά. Η υπηρεσία δεν λαμβάνει γνώση των ιδιωτικών συνομιλιών μεταξύ χρηστών ή της επικοινωνίας των χρηστών με τρίτους και ουδεμία ευθύνη φέρει για την ποιότητα οποιασδήποτε επικοινωνίας η συναλλαγής. Ο ιστιοχώρος δεν ενστερνίζεται ή επιδοκιμάζει απόψεις που εκφράζονται από τους χρήστες ή διαφημιζόμενους μέσω των σελίδων και οι οποίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία αυτών που τις εκφράζουν. Σε περίπτωση χρήσης τηλεφωνικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας o χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά τους όρους χρήσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

9. Ο παρών δικτυακός τόπος δεν ελέγχει το περιεχόμενο, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω Links ή διαφημιστικών μηνυμάτων. Επομένως, για οποιοδήποτε πρόβλημα, ζημία ή κόστος υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης από τη χρήση των υπηρεσιών τρίτων, με την χρήση υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, ο χρήστης αναγνωρίζει, ότι οφείλει να απευθυνθεί στις συγκεκριμένες ιστοσελίδες και τους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι ευθύνονται κατά αποκλειστικότητα για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Η ίδια απαλλαγή από κάθε ευθύνη εκτείνεται και σε οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε από πληροφορίες ή υπηρεσίες από το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις του παρόντα δικτυακού τόπου ή οι οποίες ανακτήθηκαν μέσω αυτού. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι αυτή η ιστοσελίδα υιοθετεί ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων στους παραπέμπει ή/και συνδέεται καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο.
 
Περαιτέρω ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι επισκεπτόμενος τις σελίδες και χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου, είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, παραπλανητικό, παράνομο κλπ. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος αυτός ο δικτυακός τόπος, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστούν οι χρήστες του, λόγω της έκθεσής τους σε περιεχόμενο τέτοιου είδους.

10. To www.astropedia.gr, ως δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων αυτού του δικτυακού τόπου προσφέρει στους επισκέπτες/χρήστες πληθώρα δωρεάν υπηρεσιών, πληροφοριών και επιλογών. Σε όλες τις σελίδες της συμπεριλαμβάνονται εμπορικές διαφημίσεις.
Αυτή η ιστοσελίδα, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων κάθε τύπου (banner, pop up, stamp, full view, webover, text links intersistial, Advertorials κλπ).

ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Ο χρήστης/μέλος που κάνει χρήση των υπηρεσιών του www.astropedia.gr για να αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στο www.astropedia.gr, για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των υπηρεσιών του www.astropedia.gr, να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο χρήστης/μέλος που αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα συναινεί στην ανάρτηση ή/και δημοσίευση διαφημίσεων από το www.astropedia.gr στις σχετικές σελίδες/υπηρεσίες. Ο χρήστης/μέλος/επισκέπτης που κάνει χρήση των υπηρεσιών Click 4 Astra παρέχει την άδεια στο www.astropedia.gr, για την αποστολή μηνυμάτων ενημερωτικού και διαφημιστικού χαρακτήρα εκτός αν ο παραλήπτης δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο στον τηλεφωνικό αριθμό 210 8896998 η στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@astropedia.gr.  

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του astropedia.gr και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο τον επισκέπτη/χρήστη. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλην δικαστήρια των Αθηνών.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ CLICK 4 ASTRA
Η υπηρεσία ζωντανής συνομιλίας παρέχετε δωρεάν προς τους καταναλωτές για την ενημέρωση και προώθηση των υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης ζωντανής συνομιλίας της εταιρίας ASTROPEDIA.GR. Οι όροι χρήσης αποτελούν την πλήρη αποδοχή των χρηστών της υπηρεσίας, και είναι οι εξής:

1. Η υπηρεσία ζωντανής συνομιλίας διαρκεί 5 λεπτά ακριβώς.
2. Δεν υπάρχει καμία χρέωση στην κλήση που πραγματοποιείται προς την μεριά του χρήστη, καθότι η κλήση είναι εισερχόμενη προς τον χρήστη και όχι εξερχόμενη και έτσι επιβαρύνεται η εταιρία παροχής της υπηρεσίας και όχι ο χρήστης.
3. Ο χρόνος της ζωντανής συνομιλίας αρχίζει να μετράει από την στιγμή που ο χρήστης απαντάει στο τηλέφωνο του και σταματάει ακριβώς στα 5 λεπτά όπου και κλείνει η γραμμή. Ο χρήστης ειδοποιείται για το κλείσιμο της γραμμής με ένα ειδοποιητήριο μήνυμα.
4. Η υπηρεσία δωρεάν ζωντανής συνομιλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί για μόνο μια φορά από κάποιον τηλεφωνικό αριθμό. Αν γίνει δεύτερη προσπάθεια χρησιμοποίησης κάποιου τηλεφωνικού αριθμού τότε ο χρήστης ενημερώνεται ότι έχει ήδη χρησιμοποιήσει την υπηρεσία αυτή.
5. Ο χρήστης όταν θα χρησιμοποιήσει την υπηρεσία θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η τηλεφωνική συσκευή που θέλει να χρησιμοποιήσει (δηλ. η συσκευή που χρησιμοποιείται για τον τηλεφωνικό αριθμό που θα γράψει στο αντίστοιχο πεδίο) λειτουργεί και δεν βρίσκεται ήδη σε κλήση. Αν υπάρξει τέτοια περίπτωση δεν γίνεται καταχώρηση ότι ο αριθμός έχει εξυπηρετηθεί και μπορεί σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιηθεί για την υπηρεσία της ζωντανής συνομιλίας ξανά.
6. Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση της υπηρεσίας ζωντανής συνομιλίας για:
- να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
- να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:
i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (π.χ. πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας)
ii) παραβιάζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία αναγνωρίζονται από το εθνικό δίκαιο και την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (π.χ. δικαίωμα απορρήτου, απαγόρευση διακρίσεων σε οποιοδήποτε επίπεδο συμπεριλαμβανομένου του φύλου, της φυλής, του χρώματος, της γλώσσας, της θρησκείας, της πολιτικής τοποθέτησης ή άλλης άποψης, εθνικής ή κοινωνικής φύσεως)
iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη
iv) παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
- να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (Spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.
- να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή τρίτων είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (Chats, Message Boards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Εταιρείας, που παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας περισσοτέρων των δύο χρηστών.
- να προβαίνουν σε οποιαδήποτε παράνομη χρήση των υπηρεσιών. Απαγορεύεται ρητώς, η αποστολή μηνυμάτων σεξουαλικού, ρατσιστικού ή περιεχομένου διακρίσεων. Οποιαδήποτε τέτοια χρήση θα μπορεί να θεωρηθεί παρενόχληση προς άτομο ή οργανισμό.

7. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες-χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την Εταιρία για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από την Εταιρία των εκ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

8. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών, που σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι' αυτούς, η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει.

9. Οι τηλεφωνικοί αριθμοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υπηρεσία αυτή είναι αποκλειστικά:
- Αστικά νούμερα
- Υπεραστικά νούμερα
- Νούμερα κινητής τηλεφωνίας

10. Ο εκπρόσωπος της Εταιρίας παροχής της υπηρεσίας δωρεάν ζωντανής συνομιλίας έχει το δικαίωμα και μπορεί να διακόψει την συνομιλία αν διαπιστώσει ανάρμοστη συμπεριφορά από την μεριά του χρήστη. Την ίδια δυνατότητα έχει και ο χρήστης αν πάσα στιγμή όπου και μπορεί να κλείσει την γραμμή.

11. Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη δικαιούται η εταιρία παροχής της υπηρεσίας δωρεάν ζωντανής συνομιλίας να αποθηκεύει και για στατιστικούς λόγους και λόγους λειτουργίας και βελτίωσης της εφαρμογής αυτής. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται τα άρθρα 11 & 13 του ν. 2472/97. Με την χρήση της υπηρεσίας ζωντανής συνομιλίας, αυτόματα (και όχι λόγω κάποιας εγγραφής του) συλλέγονται στοιχεία όπως: τύπος Ιnternet Βrowser, το Λειτουργικό Σύστημα που χρησιμοποιεί, το Web Site Domain Name, η Διεύθυνση (I.P. Internet Address) από το οποίο προήλθε, ο αριθμός επισκέψεων, διάρκεια παραμονής στην εφαρμογή, σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης.

12. Η διαχείριση, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της Εταιρείας υπόκειται στους όρους του παρόντος άρθρου καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει ερμηνευθεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως ισχύει σήμερα.

13. Η Εταιρία παροχής της υπηρεσίας δωρεάν ζωντανής συνομιλίας μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά προκειμένου να διασφαλίσει την κακόβουλη χρήση από μη εξουσιοδοτημένους Χρηστές, να διερευνήσει την επιτυχία της εφαρμογής αλλά και να βελτιώσει την απόδοση ή το περιεχόμενο της. Παράλληλα της δίνεται το δικαίωμα όταν διαπιστωθεί κακόβουλη χρήση της υπηρεσίας με βάση τα στοιχεία που συλλέγει να κινηθεί νομικά εις βάρος του χρήστη που προέβη στην συγκεκριμένη κακόβουλη χρήση της υπηρεσίας.

14. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για κάθε διευκρίνιση σχετικά με την υπηρεσία ζωντανής συνομιλίας οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της ASTROPEDIA.GR στον αριθμό 210 8896998. Επίσης οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον ιστιοχώρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@astropedia.gr.